Huurvoorwaarden


Algemene huurvoorwaarden

Versie 01-12-2020 “ ’t Holten Huus”

 
Toepassing

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘ ’t Holten Huus’, staande en gelegen aan de Oosterduinen D82, 9331 WE Norg in Nederland. In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

 
Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 20 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. 

 
Betaling

Wij verzoeken u om € 250,00 binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. Betaling 1 dient u 60 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Het restant dient u 3 weken voor de aankomst aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar 

NL45RABO0359151930 t.n.v. MWH Koerhuis onder vermelding van het factuurnummer/boekingsnummer. 

Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. 

 
Borgsom

De borgsom bedraagt € 150,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen. De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

 
Ontvangst sleutel

De huurder krijgt, twee dagen voor de aankomstdatum per mail of sms/whatsapp en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke
kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag
verschuldigd van € 100.,00. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning ”t Holten Huus’ wordt hiervoor
€ 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

 
Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfperiode wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 
Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels (tenzij anders omschreven bij boekingen van Booking.com hiervoor gelden de regels van de boekingservice): Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd. 

Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd. 

Verblijf in het vakantiehuis

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. 

Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten. 

 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden. 
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast. 
 • Honden mogen mee. € 7,50 per hond per nacht, maximaal 2 honden. Meer op aanvraag.
 • De honden mogen NIET naar de bovenverdieping! Dit vanwege de hygiëne. Constateren wij dat er wel honden op de bovenverdieping zijn geweest, dan worden er extra schoonmaakkosten berekend.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak. 
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Energietoeslag € 5,00 per dag.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van méér personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 15,– per persoon per nacht. 
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan. 
Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 
Aansprakelijkheid / klachten / schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. 

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald. 

Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald. 

Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend. 

 
Vertrek en eindschoonmaak

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veeg schoon achterlaten 
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst 
 • Dekbedovertrekken en linnengoed neerleggen bij de kast van de wasmachine op de begane grond 
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten 
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten 
 • Tuinmeubilair kussens graag in de daarvoor bestemde box opbergen
 • De vuilnisbakken geleegd 
 • bbq schoon achterlaten
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder. 
 
Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing